Memur Maaş Hesabı

Memur
Maaş Hesabı

657 ye tabi Devlet Memuru
Maaş Hesabı

(2014 Ocak Ayına Göre):

Aylık Katsayı: 0,076998

Yan Ödeme Katsayısı: 0,024416

Taban Aylığı Katsayısı: 1205,27

DERKAD

 

1 TAHAKKUK (MAAŞIN
UNSURLARI
)

A-Gösterge Aylığı : 657 sayılı Kanunun 43
üncü maddesinin (A) bendi uyarınca derece ve kademe esasına göre
düzenlenen aylık gösterge tablolarında yer alan gösterge
rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak miktarı ifade eder.

Gösterge Aylığı= Gösterge Rakamı X Aylık Katsayı

1 inci derecenin 4 üncü kademesinde yer alan bir memurun gösterge
aylığı:

1500 X 0,076998 = 115,48 TL

B-Taban Aylık : 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin
değişik 1 inci maddesi hükmü uyarınca; “1.000” gösterge
rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımı
sonucunda bulunan miktarı ifade etmektedir.

Taban Aylığı=1000 X Taban Aylık Katsayısı

1000 X 1,20527  = 1205,27 TL

C-Kıdem Aylığı: 27.6.1989 tarihli ve 375
sayılı KHK’nin değişik 1 inci maddesi gereğince taban
aylığından yararlanan personele hizmet süresi itibariyle her
yıl için 20 puan olmak üzere belirlenen kıdem göstergesinin memur
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar
üzerinden parayı ifade etmektedir. Hizmet yılı 25’i geçse dahi
kıdem puanının azami miktarı 500’de kalır.

Kıdem Aylığı=Hizmet Yılı X 20 X Aylık
Katsayı

15 Yıl hizmeti olan bir memurun kıdem aylığı:

15 X 20 X 0,076998 = 23,10 TL

D-Ek Gösterge Aylığı: 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa 43/B maddesine ilintili olarak ekli I ve II
sayılı ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro
unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur
aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktarı ifade
etmektedir.( Cetvellere
buradan ulaşabilirsiniz.
)

Ek Gösterge Aylığı= Ek Gösterge Rakamı X Aylık
Katsayı1 nci dereceli bir kadroda görev yapmakta olan Malmüdürünün ek
gösterge aylığı:

3000 x 0,076998 = 230,99 TL

E-Zam ve
Tazminatlar:

a-Zamlar: 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin
verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan Yan Ödeme
Kararnamelerinde (2006 Yılı için 2006/10344 sayılı BKKK
ile) sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit
edilen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk
zammı puanlarının yine Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen
yan ödeme katsayısı ile çarpılarak hesaplanacak miktarı
ifade etmektedir.

Ödenecek Zam Tutarı=Yan Ödeme Puanı (İş
Güçlüğü+İş Riski+Temininde Güçlük+Mali Sorumluluk Zamları)
X Yan Ödeme Katsayısı

20 yıl hizmeti olan bir mühendis kökenli bir şube müdürüne ödenmesi
gereken zamlar:

İş güçlüğü zammı: 600

Temininde güçlük zammı:1800

(600+1800) X 0,024416 = 58,598 YTL

 

b-Tazminatlar: Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev
yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim
seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt
tutarının belirli bir oranı şeklinde ödenen tutarı
ifade etmektedir.

Görevlerin nitelikleri itibariyle kanunda memurlara ödenmesi öngörülen
tazminatlar şunlardır:

a-Özel Hizmet Tazminatı

b-Eğitim Öğretim Tazminatı

c-Din Hizmetleri Tazminatı

d-Emniyet Hizmetleri Tazminatı

e-Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı

f-Denetim Tazminatı

g-Adalet Hizmetleri Tazminatı

f-Diğer tazminatlar.

Ödenecek Tazminat
Miktarı = En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X Tazminat
Oranı (Yan Ödeme Kararnamesine bakılarak tespit olunacak)

En yüksek Devlet Memuru aylığı, en yüksek gösterge ile en yüksek
ek gösterge rakamları toplamının maaş katsayısı
ile çarpımından oluşan tutarı ifade etmekte, yani;

E.Y.D.M.Maaşı : [Gösterge (1500) + Ek Gösterge(8000)] x Maaş
Katsayısı olmaktadır.

1 ncı dereceli bir kadroda görev yapan mühendis kökenli Şube Müdürüne
ödenecek tazminat:

9.500 X 0,076998 = 731,481 TL

Ödenecek Tazminat = 731,481 X %155 = 912,27 TL

%155 oranı için bkz. (Yan Ödeme
Kararnamesi II sayılı cetvel Grup 8/7
)

F- Aile
Yardımı: 657 sayılı Kanunun 202-206 ncı maddeleri
uyarınca, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat
karşılığı çalışmayan veya herhangi bir
sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1823 (5473
sayılı Kanun gereği) , çocuklarından 6 yaşından
büyük her biri için 250 gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden
ödenen miktarı ifade etmektedir. 72 nci Ay dahil olmak üzere 0-6 yaş
grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı olarak ödenir.

Evli ve 2 çocuk sahibi bir memura ödenecek aile yardımı ödeneği:

2011 Yılı Ocak ayında eş için  2134 X 0,076998 = 164,31 TL;

Çocuk yardımı olarak da          250
X 2 X 0,076998 = 38,499 TL olur.

G-
Yabancı Dil Tazminatı: 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK
ile düzenlenmiştir. Buna göre; Maliye Bakanlığı ve Devlet
Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden
yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde
yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A)
düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde
başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı
olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye
Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile
belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.
Uygulamada Maliye Bakanlığının 1997 tarihli Genelgesi
uyarınca yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel için,
KPDS’den 90-95 puan alanlar için 900, 96-100 puan alanlar için 1.200
rakamı esas alınır.

Yabancı Dil Tazminatı = Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi (Göstergesi)
X Aylık Katsayısı

Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek Kurumların
teknik hizmetler sınıfı veya il ya da bölge
teşkilatında birinci dereceli yönetici kadrolarına atanan yüksek
mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve benzeri teknik bilimler
lisansiyerlerinden; fiilen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve
yabancı dil bilgileri birinci fıkra uyarınca yapılacak
seviye tespit sınavı sonucunda (A) düzeyinde olanlara 19.000.000 lira,
(B) düzeyinde olanlara 11.000.000 lira, (C) düzeyinde olanlara 7.000.000 lira
yabancı dil tazminatı ödenir. Bu madde uyarınca yapılan
sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde
sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş
sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil
tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara
diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu
fıkra hükmü geçirlidir.

Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara
ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi
ve kesintiye tabi tutulmaz.

H-Makam Tazminatı: 657 sayılı Kanunun Ek 26 ncı
maddesi hükmü uyarınca bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yer
alan kadro unvanlarına atanan personele anılan cetvelde bu unvanlar
için belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık
katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden
ödenmektedir.

Makam Tazminatı=Makam Tazminatı Gösterge Rakamı x Aylık
Katsayı

I-Görev
Tazminatı: Temsil tazminatı almayan personelden; 7.000`den daha
düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı
öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge
rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge
rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile
çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

Makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları;

1- 6000 olanlara 9000

2- 5500-4500 olanlara 7000

3- 4000 ve aşağısı olanlara 6000

gösterge rakamının, almakta oldukları makam veya yüksek hakimlik
tazminatı gösterge rakamlarına ilave edilmesi suretiyle bulunan
gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı
ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

Görev Tazminatı=(Makam
Tazminatı Göstergesi + Makam Tazminatı Gösterge Rakamına Tekabül
Eden Görev Tazminatı Miktarı)*Aylık Katsayı

3000 puan Makam Tazminatı olan bir kamu görevlisine ödenecek Görev
tazminatı:

(3.000+6.000) X 0,076998 = 516,45 TL

J- Temsil Tazminatı: Makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen
kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara
30.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere
temsil tazminatı ödenir.Makam veya Yüksek Hakimlik Tazminatı Göstergesi
30.000 olanlara 30.000; 20.000 olanlara 20.000; 15.000 olanlara 20.000; 10.000
olanlara 19.000; 8.000 olanlara 18.000; 7.000 olanlara 17.000 gösterge
tutarında Temsil tazminatı ödenmektedir.

Temsil Tazminatı=Makam Tazminatı Göstergesine Karşılık
Gelen Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı

Genel Müdür için Temsil Tazminatı Tutarı :

17000 X 0,076998 = 975,51 TL (Brüt)

Bu rakamdan damga vergisi kesilerek bulunan sonucun %20’si düşülür.
Çıkan rakamdan brüte gidilir.

K-Diğerleri: Burada sayılan ana kalemlerin dışında
varsa fazla çalışma ücreti, ek tazminat (375 sayılı KHK)
ile bazı kurumlarda ödenen fon, ek ödeme ve benzeri ödeme kalemleri de
istihkaklar kısmına eklenecektir.

2 – KESİNTİLER :

A-Emekli Sandığı Kesintisi: Kesenek şu şekilde
formüle edilebilir:

Emekli Sandığı
Şahıs :

[(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban
Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet
Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye
Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı] * %16

Bu emekli keseneğinin kişi için hesaplanan miktarıdır.

Emekli Sandığı İşveren :

Kurum karşılığı ise %20 olduğundan
formül şu şekilde olacaktır:

(Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban
Aylığı+Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet
Memuru Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye
Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı * %20

En Yüksek Devlet Memuru
Aylığının (9500*0,076998) Ek Göstergeye Bağlı
Olarak Belirli Bir Oranı ise:

Ek Göstergesi 8400 ve yukarı olanlarda %240’na

Ek Göstergesi 7600 (dahil)-8400(hariç) arasında olanlarda %180

Ek Göstergesi 4800 (dahil)-7600(hariç) arasında olanlarda %150

Ek Göstergesi 3600 (dahil)-4800(hariç) arasında olanlarda %130

Ek Göstergesi 2200 (dahil)-3600(hariç) arasında olanlarda %70

Diğerlerinde
%40’ına tekabül eden miktardır.

 

B-Gelir Vergisi: Gelir vergisinin hesaplanabilmesi için yukarıda
sayılan maaş unsurları dışında bir şeye daha
ihtiyacımız vardır. Bu da Asgari Geçim İndirimi
miktarıdır. Öncelikle gelir vergisi tutarı hesaplandıktan
sonra kişi için uygulanacak asgari geçim indirimi düşüldükten sonra
memurun ödemesi gereken Gelir vergisi bulunacaktır.
GELİR VERGİSİNDEN DÜŞÜLEN KALEMLER : Bireysel Sigorta, Özel Sigorta,Sakatlık,Asgari Gecim İndirimi(Musasebeleştirirken)

Asgari Geçim
İndiriminin hesaplanması ile ilgili ayrıntılı bilgi;

1. Uygulamanın Esasları Asgari geçim indirimi
uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek
kişiler yararlanabilecektir. Asgari geçim indirimi, ücretin elde
edildiği takvim yılı başında belirlenen 16
yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin
yıllık brüt tutarına;

Mükellefin kendisi için % 50’si

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan
eşi için % 10’u

Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak
üzere ilk iki çocuk için % 7,5’i

Diğer çocuklar için % 5’i olmak

üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate
alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması
sonucu bulunacak tutarın, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde
yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla
çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12’sinin
aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle
bulunacaktır.

Peşin olarak ödenen ücretler, asgari geçim indirimi uygulaması
yönünden, nakden veya hesaben ödemenin yapıldığı dönemin
geliri sayılacaktır. Örneğin, 01/01/2008 tarihinden önceki
dönemde ücretlerin peşin olarak ödenmesi nedeniyle, bu tarihten sonraki
döneme isabet eden ücret gelirleri, tahakkuk esasının
geçerliliği nedeniyle, 01/01/2008 tarihinden önce elde edilmiş
sayıldığından söz konusu ücretler için asgari geçim
indirimi uygulanmayacaktır.

Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin
aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası
dikkate alınmayacaktır.

Asgari geçim indiriminden, ücret gelirlerini
yıllık beyanname ile bildirenler de yararlanabilecektir.

Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamında
değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik
destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların
yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden
yararlanacaklardır.

Aşağıda sayılan ücret geliri elde
edenler asgari geçim indirimi uygulamasından
yararlanamayacaklardır.

Ücretleri diğer ücret kapsamında
vergilendirilen hizmet erbabı,

Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde
edenler,

Başka bir kanun hükmü (3218, 4490, 4691
sayılı kanunlar v.b.) uyarınca,

Ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı
yapılmayanlar,

Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek
kişiler.

2. Uygulamanın
Yürürlüğe Giriş Tarihi

Asgari geçim indirimi
uygulaması, 2008 yılından itibaren elde edilecek ücret
gelirlerine uygulanmak üzere, 01/01/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe
girecektir.

3. Asgari Geçim
İndirimi Tutarının Hesaplanması

Asgari geçim indirimi
(A.G.İ.) tutarı, ücretin elde edildiği takvim yılı
başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16
yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin
yıllık brüt tutarına bu Tebliğin “3. Uygulamanın
Esasları” başlıklı bölümünde yer alan oranların
uygulanması ile bulunan tutarın, gelir vergisi tarifesinin birinci
gelir dilimine karşılık gelen oranla çarpımı sonucu
bulunur.

A.G.İ.
Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt
Tutarı x A.G.İ. Oranı) x(O ayki Gelir Vergisi Oranı) %15

Asgari geçim indirimi
yıllık tutarı, ücretlinin asgari geçim indiriminden bir
yıl boyunca faydalanacağı net menfaattir. Aylık
yapılan ücret ödemelerinde ise asgari geçim indirimi, hesaplanan
yıllık tutarın 12’ye bölünmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay
içerisinde yararlanılabilecek asgari geçim indirimi tutarı,
yıllık olarak hesaplanan tutarın 1/12’sini geçemeyecektir.

Asgari geçim indiriminin
yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden
hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve
yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen
değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate
alınmayacaktır.

Ücretlinin
faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret
geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı
olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde
ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.

On sekiz
yaşını doldurmuş çocuklardan öğrenimi sona erenler,
öğrenimin sona erdiği ayı takip eden aydan itibaren anne veya
babasının asgari geçim indirimi hesabında dikkate
alınmayacaklardır.

Yukarıda sayılan
temel ödeme kalemleri açısından gelir vergisi şu şekilde
hesaplanmaktadır:

(Gelir Vergisi ilk dilim %15 olarak alınacaktır)

[(Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge
Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Yan Ödeme
Aylığı – Emekli Keseneği) X Vergi Oranı]- Asgari geçim
İndirimi tutarı

2014 yılı için
vergi oranları ise: 

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER
İÇİN)

11.000 Türk Lirasına kadar

%15

27.000 Türk Lirasının 11.000 lirası için 1.650
TL, fazlası

%20

60.000 Türk Lirasının 27.000 lirası için 4.850
TL(ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası

%27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL
(ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için
23.750 TL), fazlası

%35

Burada bahsedilmesi gereken
bir diğer hususda hesaplanan gelir vergisi matrahından saktlık
indirimi ve bireysel sigortaların yasal tutarları da düşüldükten
sonra vergi oranının uygulanması gerekir.

C-Damga
Vergisi:

2010’ dan itibaren Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 53) göre
damga vergisi oranı Binde 7,59 olarak uygulanmaktadır. Yukarıda
yer verilen temel ödeme kalemlerinden aile yardımı ödeneği hariç
tüm ödeme kalemlerinden kesilmektedir. (Binde 7,59) Damga Vergisi=[Gösterge Aylığı+Ek
Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem
Aylığı+Yabancı Dil Tazminatı+Yan Ödeme
Aylığı] X 0,0759

NET ÖDEME = TAHAKKUK – KESİNTİLER (varsa icra, nafaka, lojman, dernek
aidatı gibi özel kesintiler de ilave olunarak)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: